Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - De onderneming
Artikel   3 - Content
Artikel   4 - Dienstverlening
Artikel   5 - Registratie
Artikel   6 - Privacy beleid
Artikel   7 - De gebruiker
Artikel   8 - Intellectueeleigendomsrechten
Artikel   9 - Beëindiging
Artikel 10 - Algemeen


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Content: Teksten, bestanden, foto’s en elk andere materiaal dat op de website gepubliceerd is.
1.2 Cookie: Een bestand met informatie dat opgeslagen wordt op de computer van de bezoeker van de website. De cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze website. Elke aangemaakte cookie is gekoppeld aan een specifieke website. Geaccepteerde cookies blijven aanwezig in jouw computer tot het moment dat je ze zelf wist. Het uitzetten van cookies kan de gebruiksmogelijkheden van de website beperken.


Artikel 2 – De onderneming
Naam onderneming: Soccy 
Vestiging adres: Veenderijgouw 42, 1151 GC Broek in Waterland
Telefonnummer: 0652676554
E-mailadres: info@soccy.nl
KvK-nummer: ***********************
Btw-identificatienummer:*********************


Artikel 3 - Content
Je erkent dat de website bestaat uit openbare communicatie en berichten tussen de gebruikers en dat de communicatie op de website geen privékarakter heeft. Je stemt ermee in dat andere gebruikers in staat kunnen zijn om uw communicatie of berichten op de website te lezen.


Artikel 4 - Dienstverlening
Soccy is vooral gericht op het laten zien van het eigen spelersprofiel, het teamprofiel en het clubprofiel. Tevens om profielen van andere spelers, teams en clubs te bekijken en contact te kunnen leggen met andere gebruikers. Soccy heeft geen controle over de veiligheid en juistheid van de dienst. Dit komt doordat Soccy de communicatie tussen de gebruikers onderling niet reguleert. Soccy is niet aansprakelijk voor het handelen van haar gebruikers en geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van de bestanden en gegevens die door haar gebruikers beschikbaar worden gesteld.


Artikel 5 - Registratie
5.1
Om gebruik te maken van Soccy dien je je te registreren. Soccy staat in het recht je als lid te weigeren. Je staat er voor in dat de informatie die je bij registratie aan Soccy verschaft, naar waarheid en juist is. Tevens stem je ermee in dat Soccy jouw gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van jouw account.
5.2 Zodra je je bij Soccy registreert en deze algemene voorwaarden accepteert, garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd. Zodra je lid bent, ben je er zelf verantwoordelijk voor om je inloggegevens zorgvuldig te bewaren en ben je aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, tot op het moment dat je ons op de hoogte stelt van ongeoorloofd gebruik
5.3 Door lid te worden van Soccy ga je er mee akkoord dat Soccy indien gewenst cookies mag gebruiken om jouw gebruikersgemak te verbeteren en gegevens mag verzamelen over het bezoek van de website. De door jou verschafte informatie kan gebruikt worden om commerciële boodschappen specifiek op jou te richten.


Artikel 6 – Privacy beleid
6.1
Zodra je je registreert bij Soccy dien je bepaalde persoonsgegevens op te geven. Op de website onder ‘registreren’ vindt je welke gegevens dit betreft. Soccy verwerkt deze gegevens en gebruikt ze volgens de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Soccy zal deze gegevens gebruiken om haar diensten aan te bieden en om Soccy aan te passen aan jouw behoeften.
6.2 Door jezelf te registreren bij Soccy stem je ermee in dat de door jou geplaatste informatie (zoals je naam en foto’s) kunnen worden doorgestuurd naar leden die bij jou in het team zitten of hebben gezeten en al lid zijn van Soccy.
6.3 Je kunt je persoonsgegevens ten alle tijden wijzigen.
6.4 Soccy is niet aansprakelijk voor persoonsgegevens die door een gebruiker zijn verwerkt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van die gebruiker, die in voorkomende gevallen, kan optreden als gegevensbeheerder in de betekenis van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens.


Artikel 7 – De gebruiker
7.1
Soccy is niet verantwoordelijk voor het gedrag van haar leden en kan niet alle informatie checken die door haar leden op de website wordt gezet.
7.2 De gebruiker verklaart eerlijke informatie te verschaffen en stemt ermee in dat hij zelf verantwoordelijk is voor wat er op de website wordt gepubliceerd. Hij verklaart tevens dat zijn profiel alleen door hem zelf wordt gebruikt. Ook zal hij informatie waarover hij via Soccy beschikt niet overdragen aan derden of gebruiken voor spam.
7.3 Leden mogen Soccy niet gebruiken om strafbare handelingen te verrichten zoals het hieronder genoemde niet uitputtende lijstje:
- publicatie van seksistische, pornografische, racistische en discriminerende uitingen
- kinderporno
- crimineel dataverkeer
- beledigende uitingen
- computervredebreuk via ons
- vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen;
- het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden
- onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie.
7.4 Bij inschrijving verklaar je dat je Soccy niet zult gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen dan ook. Uitsluitend na schriftelijk overleg met Soccy kan van bovenstaande worden afgeweken.
7.5 We kunnen en willen niet garanderen dat de gebruikerscontent die je op Soccy.nl zet niet door onbevoegden zal worden gelezen.


Artikel 8 – Intellectueeleigendomsrechten
8.1 Je erkent en stemt ermee in dat de website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Soccy, licentiegevers en/of gebruikers van Soccy en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
8.2 Het is niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Soccy daar toestemming voor heeft gegeven.
8.3 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden staat, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de website is beperkt tot wat in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.
8.4 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.


Artikel 9 – Beëindiging
9.1 De gebruiker kan ten alle tijden zijn account opzeggen. Soccy heeft 72 uur de tijd om het account daadwerkelijk te verwijderen.
9.2 Soccy kan ten alle tijden het account van de gebruiker beëindigen, om welke reden dan ook.


Artikel 10 - Algemeen
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.